Semirom.com

 

English

----------------------------------------

نگرشي اجمالي بر اوضاع جغرافيائي سميرم

سميرم داراي زمستا نهاي سرد و طولاني ومرطوب وتابستانهاي معتدل وخنك و كوتاه مي با شد ؛ ا ين منطقه جزء هواي اِ ستپي سرد به حساب مي آ يد و حد أ كثر بار ند گي در شهر ستا ن در ماه هاي دي ، بهمن وحدأقل آن درماه هاي خرداد ، تير و مردا د صورت مي گيرد . ميزان با رند گي متوسط  سا لا نه د ر مناطق  شما لي 330 ميليمتر و در مناطق جنوبي 480 ميليمتر مي با شد .

رطوبت نسبي در طول ماه هاي مختلف بين 5/14 تا 80 در صد در نوسان بوده كه در د يماه به حدأكثر ودر خرداد ماه به حدأقل مي رسد.  زبان مردم سميرم فارسي است ولي اغلب آنان به دليل داد وستد ود يگر اختلاطها ي خا نوادگي با عشا ير كوچ رو و طوا يف كهكيلويه بو ير احمد و چها ر محال وواقع شدن شهرستان بين اين سه استان عده اي از مردم كه اكثريت آنان را روستائيان تشكيل مي د هند به زبان تركي ودَري نيز صحبت مي كنند . ا ز ا ها لي شهر نيز عده ا ي ا ز كَسبه كه با عشا ير د ا د وستد دارند به منظور تفهيم بيشتر مطا لب تركي صحبت مي كنند دراين شهر ستان وَجه تَسمَيه پاره ا ي از ا سامي از جنگل ها ي فراوان در اين مناطق شكل گرفته است واز جمله وَنَك بيان گر ون زياد (نوعي چو ب محكم) و چنار بلوط ا ست .چشمه هاي فرا وان ا ز كو هسا ران جاري هستند و با رش زياد  و برف ها ي سنگين بر دا منه و ارتفاعات ، باعث ايجاد پوشش گيا هي پا يا وفصلي همراه چمنز ارهاي خٌرَم گرد يده ود ر بعضي نقا ط ، منا طق د يد ني جالبي ر ا برا ي عموم به ا ر مغا ن آو رده ا ست .رود خانه ها ي ز يا د ي د ر سطح ا ين شهر ستا ن د ر شما ل غرب و جنوب جريا ن د ارند و تعدادي ا ز آن ها منابع خو بي برا ي كشا ورزان د ر شهر و د هات گرد يده- ا ند و تعد ا د ي نيز ا مر و ز هنو ز هم به كار گرفته مي شو ند . با توجه به مو قعيت جغرا فيائي  وا قليمي ا ين مناطق، ا ين رود خانه ها ي بزرگ عبارتند ا ز :  ما ر بر در جنوب كه درد هستانهاي پادناي عليا وسفلي جريان د ارد و با غات عظيم ميوه را به وجود آورده است. در غرب رودخانه هاي: كَندوان - ونك - رودخانه قلعه قدم كه در جبهه مياني جريان داشته ود هستان ونك را مشروب مي كنند ورودخانه شمس آباد ونك هم بدون ا ستفاده در ا ين منطقه به رود خٍرسا ن مي ر يزد وا ز آن جا به خليج فارس مي پيو ند د .

 در منطقه تنگ خشك بي بي سيدان كشتزار ها ي بر نج به وجود مي آيد و بهر حال طبق نقلي ا گر مقدار كل آب ا ين شهر 100% د ر نظر گرفته شود بيشتر ا ز 5% آن هم ا ستفا د ه نمي شو د ولي ز مينه ا ستفا ده  بكار گيري د ر ا ين مناطق فرا وان  ا ست كه تا  كنون توجهي بدان نشد ه ا ست  .  د ر كل همه آبها ي ا ين شهر ستا ن در نواحي غرب  و جنوب غربي به  هم مي پيو ند ند  و ر ود خٍر سان ر ا  به وجود مي- آ ورند ور ود خانه بزرگ خر سان پس ا ز طي مسير به رود خا نه بزرگ كارون مي- ر يزد  و سپس ر ا هي خليج فارس و د ر ياي عمان مي گردد.

منطقه سمير م در حوزه رسوبگذاراي زاگرس قرار گرفته  واز نظر مورفولوژي داراي روند عمومي شمال غرب-جنوب شرق مي باشد كه تحت تأثيرتكتونيك زاگرس با همان روند قرار گرفته است . بر جستگي ها ي مهم منطقه را اكثرا سنگ هاي آهكي كرتاسه ،آسماري وگا هي نيز آ هكهاي د وره ا ئوسن تشكيل داده اند . دشتهاي منطقه اكثرا ر سوبا ت رود خانه اي ،  ر سوبات دوران چهارم مي باشند .بعضي از دشتهاي بزرگ حوزه مانندد شت مهر گرد (وردشت) در ساختمان ناود يس واقع شده كه سنگ كف آن از طبقات مارني ويا شيلي كرتاسه تشكيل گرديده است ،به طور كلي مي توان ا ز نظر جغرا فيائي منطقه رابه سه بخش تقسيم نمود:

1.   ارتفاعات حو زه هاي كو هستا ني

2.  تپه ماهو ر ها و كو هپا يه ها  

3.  د شت ها

ارتفاعات حوزه هاي كوهستاني خود به دو قسمت تقسيم مي شوند:

ا لف)  ا ر تفا عات جنوب  و جنوب غربي منطقه  :  سلسله جبال د ينار ،  ارتفاعات جنوب وجنوب غربي را تشكيل مي د هد  كه  مرتفع ترين قله آن دنا داراي 4444 متر ارتفاع ا ز سطح د ريا ست  . ا ين ا رتفاعات اكثرا صخره سا ز با شيب زياد بوده  و به علت شرا يط آب وهوائي خا صي كه دار ند  پوشيده ا ز برف هستند كه خود يكي ا ز عوامل مهم در فرسا يش فيز يكي تشكيلات مي با شد .

ب‌)       ارتفا عات شما لي و مركزي منطقه : ارتفاعات شمال منطقه واكثرا آ هكها ي د و ر ان سوم  به رنگ  نخود ي با  ضخا مت  متوسط  و با  فر سا يش و ا ر يزه ا ي مشخص مي شو ند .

ج)  تپه  ما هو ر ها و كو هپا يه ها  :د ا منه ارتفاعات منطقه را بيشتر تپه ما هو رها و كو هپا يه ها يي با ارتفاع متوسط و به طور پر ا كنده كه تماما هما ن روند اصلي ارتفاعات را دارند و ا كثرا ا ز ر سو بات و ا ر يزه ا ي فر سا يش يا فته ا ز ارتفاعات تشكيل شد ه ا ند  . كه ا ين تپه ما هو ر ها نسبت به فر سا يش حساس بود ه  و د ر بعضي نقاط  (سولَكان) فرسايش را به وجود آورده اند واكثرا بدون پوشش گياهي يا با پو شش گيا هي كم مي با شند .

د)  د شت ها  :  به  طور  كلي د شت ها  را  رسو بات  د وران  چها رم و تر ا سها ي آ بر فتي و وواريزهاي د ا منه ا ي د رشت دانه ،  رسوبا ت مخروط ا فكنه و سيلا بها  و رسوبا ت  رو د خانه ا ي با دانه بند يها ي مختلف به وجود آ ورده ا ند . ضخا مت آ برفت در ا ين دشت ها كم و ا ز نظر آبها ي ز ير ز ميني چند ان غني نمي با شد . در بعضي نقاط ا ين دشتها به علت قرار گرفتن در د ا منه نا ود يس ها ، سنگ كف آن ها بالا بوده ، سفره ها ي سطحي قابل توجهي ر ا به وجود آ ورد ه ا ند وا كثرا د ر ا ين مناطق ر و يشگا ه هائي به صورت مرغزار در آ مد ه كه محل منا سبي برا ي چر ا ي ا حشام مي با شند . مهمتر ين د شت ها ي شهر ستا ن به قرار ذ يل هستند  :

  1.            د شت قبر كيخا                                       4.      دشت مهر گرد (وَرد شت)

 2.            د شت حنا                                               5.      دشت قو ر تَپَسي

 3.           دشت سمير م 

 

بازگشت| معرفي شهرستان | ادارات و سازمانها | بازارچه | اخبار شهرستان | تلفن هاي ضروري| درمورد ما


2002. All rights reserved for Tarjomeh.com and Sepehr Rayaneh Semirom