Semirom.com

 

English

---------------------------------------

سميرم در پگاه تاريخ

 

 

 

 آورده ا ند كيخسرو سردار نامي وقهرما ن پر آواز شاهنامه در شرا يط كولاك  و برف تصميم مي گيرد ا ز گرد نه اي كه بعد ها  به نام گردنه بيژن شهرت پيدا كرد عبور كند لذا بلنداي گردنه را پشت  سرگذاشته ود يگر هيچ اثري  از او يافته  نمي شود . در  اين هنگا م بيژن يكي ا ز قهر ما نان سپاه كيخسرو  به  قصد يا فتن وي سي نفر ا ز ياران سخت كو ش سپا ه ر ا بسيج نموده و راهي گردنه  محل عبور كيخسرو را در پيش مي گيرند  . پس از طي مسافتي طوفان سختي درمي گيرد و شرايط به گونه اي تغيير مي يابد كه ياران  بيژن  يكي  پس از ديگري هلاك مي شوند و بنابر روايتي يكي از تيرها ي رها  شده از كمان  بيژ ن اين قهرمان بزرگ  شا هنا مه  بر سنگي  نشسته و اَ كنون نيز اثر آن برجاست  و در محد وده جغرافيائي كه شهرستان سميرم درآن واقع شده ا ست ودركو هپا يه هاي  زاگر س، تاريخ ا فسا نه اي  و اسطوره اي ايران با تاريخ مكتوب ومدون گره خورده و مرزهاي حوادث  در هم نورديده مي شو ند . قد مت نقلها و ذ كر حوادث ا ين خطه حكا يت از پيشينه غني حيات آن دارد . شرايط آب وهوائي ، موقعيت مناسب ا منيتي يعني حصا رهاي سر به فلك  كشيده زا گرس و وفور آب هاي فراوان  همه  شرايط را  براي ا سكان گروه هاي مختلف جمعيتي فرا هم مي كرد. سخن قاطع براساس تشبها ت اسمي د ر خصوص  تاريخ  اَدوار  بسيار  پيشين  كاري  بس  مشكل  مي با شد  ا ما ملا حظه و يژ گي ها ي جغرا فيائي شا يد بتوا ند ما را به نتيجه اي نا ئل كرده اند. در تاريخ ماد ا ز سلاله سوم اور به لشكر كشي هائي عليه اور بيلوم آربل كه اكنون اربيل نا ميده مي شو د و سيمو روم از شهر ها ي كوهپايه ها ي دور دست زا گرس بوده سخن گفته شده ا ست .

            در ارتباط با واژ ه سيموروم  قرائني چند حكايت از تطبيق اين منطقه با شهرستان ا مروز مي كند . شايان توجه است كه پادشاهان سلسله سوم اور تلاش وافر جهت تسلط به نواحي غربي امروزي ايران داشته و چنان كه در كتاب جغرافياي تاريخي ا يران  باستان آمده ا ست . گيميل سين از پاد شاهان سلسله سوم اور (12 ق.م ) برا ي ا ين كه  بتوا ند نواحي كردستان را در اختيارداشته باشد (وردنر) را كه مردي توانا بود حكومت نواحي(گنهر) و (هما- زي) و (اردبيل) و (ايشار) و (سو بار تو) و (كرده) داد .

تسلط بر كردستا ن ا مروزي و اردبيل (كرد ستان وعراق) سبب مي گرديد كه لشكركشي به كوهپايه هاي شرق  زاگرس جزء مناطق دور دست قلمداد گردد  بر ا ساس ظواهر كلام  و استنادات تاريخي  و جغرافيايي با توجه به ا ينكه  جزء شهرستان سميرم در طول تاريخ درمنطقه مركزي ايران  و سلسله جبال زا گرس ناحيه اي به اين نام و نامها ي مشابه د ر هيچ متو ني ذ كر نگرد يده ا ست  به نظر مي ر سد كه سيموروم همان سميرم امروزي است و در ا ين صورت قد مت منطقه شگفت ا نگيز مي نما يد.

صرف نظرا زهجوم سلاله اور به سميرم دياكونف از لشكركشي ها ي نارام سوئنا نواده سارگون ا ز سلاله ا كد (قرن بيست وسوم قبل ا ز ميلاد) ياد ميكند و با توجه به كتيبه نارام سوئنا مي نويسد: در لوح مشهور پيروزي وي براي بار اول از لولو بيان ياد مي كند د ر نوشته اي كه نيم آن محو شده چنين منقول است : سيدور كه  كو هستا نيان  لولوبوم ر ا  گرد آورد (ا ين  نوشته محتملا مربوط به تصوير د شمني ا ست كه مغلوب نارام سوئن گشته ا ست ) لشكر كشي عليه لولو بوم پايان منطقي يك سلسله عمليات جنگي بود كه آن پادشاه به كوهپايه هاي زا گرس عليه ناوار در دره رود ياله و سيموروم بر رود زاب كوچك و مارخا شي د ر عيلام وغيره به عمل آ ورد .

قبا يل لولوبي ظاهرا بخش  وسيعي از كوهها و كوهپايه را  از قسمت علياي دياله گرفته  تا  درياچه  اروميه  و حتي آن  سوتر به  طرف شمال غربي ا شغال كرده بود ند . به ظن غالب لولوبيان با عيلاميان قرا بت داشتند چنان كه ذكر شده با  توجه  به  عدم  دسترسي به منا بع متعدد ا ظهار نظر قطعي  پيرامون تطبيق نام سيموروم  با  سمير م كاري بس مشكل ا ست ا ما قرائن تاريخي  و جغرافيا ي  تا حدودي سبب نزد يكي ا ين دو منطقه مي شود كه حكايت از تاريخ بسيار كهن و درخشان سميرم دارد .  

لسترنج مي نويسد  :  مستوفي در طارم پايين قلعه مهم شميران را نام برده كه اكنون محل آن معلوم نيست و يا قوت كه خرابه ها ي آن را ديده آن  را سميران  ضبط كرده .

         اما بدون شك ا ين سميران با سميرم ذ كر شده دركتاب دياكونف منطبق نمي باشد زيرا طارم از ايالا ت جبال و در رشته كو ه ها ي ا لبرز وا قع شده ا ست ا ما ا شاره  به ا ين نكته كه سميرم بر روي رود  زاب كو چك واقع  شده جاي تعمق  و برر سي  بيشتر ي دا رد . برا ساس نظر لستر نج رود  زاب كو چك د ر قسمت شرقي دجله واقع است.  به نظر مي ر سد نامي ا ز منطقه سميرم در ا ين حد ود  نَه د ركتاب لستر نج و نَه در هيچ كتاب جغرافيا يي نيا مده است و با توجه به اشاره دياكونف به سميرم دركو هپايه ها ي زا گرس و همچنين  تأ كيد لسترنج برا ينكه اسم نهرهاي (از اب بالا و پا يين )در زما نهاي مختلف تغيير پيد ا نمو ده ا ست به نظر مي ر سد كه  سمير م كنوني  در ا ستان فارس همان  سميرمي مي با شد كه سلاله ا كد آ نجا ر ا تسخير نموده ا ند ا لبته با توجه به دامنه فتوحات ا ين سلسله ها به ويژ ه ا كد يها كه از مناطق تحت تسلط عيلا م تا ا روميه را به تسخير آو رده  بود ند ، فتح سمير م چندان دور از ذ هن به نظر نمي رسد. با آشكارتر شدن  زواياي پنهان تاريخ ايران و وجود آثار كتبي و باستان شناسي ،  بسياري ا ز  ويژگي ها و وقايع  تاريخي ايران باز گو و به رشته تحرير در آمده و قد مت تاريخي  و آثار متعدد اجتماعي ا ين خطه نيز  بر همگان آشكار گرديده است . در سال 1341 هجري شمسي  پر فسورو اند نبرگ بلژ يكي براي ادامه بررسيها ي تاريخي و با ستا ن  شنا سي خود به ا يران آمده و در نامه مو رخ 2 د يما ه 1341 شمسي نتا يج سفر خود را  به  رشته تحرير در آورده كه  قسمتي ا ز آن كه  مربوط  به آثار به جاما نده در شهرستان سميرم مي با شد به شرح ذيل ا ست :

1.             ا طلاع بر  وجود نيا يشگا ه مهم  و معتبري ا ز د و ر ه سا سا نيا ن  و نوشته

         پهلو ي در تنگ جلو شهر ستا ن سمير م .                                    

  2.    پنج پا يه جا يگا ه آ تش در شهر سمير م .

3.     پنجمين  ميل  سنگي  بر روي تپه ا ي  طبيعي د ر مشرق سمير م  و د ر فاصله

         كيلو وجود دا شت كه آن نيز ا ندا زه گيري و عكس برد ا ري شد . ا ين ميل مهم

         زيا ر تگا ه مرد م  حول وحوش بوده ا ست .

          ا ما  شا يد  يكي ا ز بنا ها ي مهم  تاريخي  بجا ما نده د ر ا طر ا ف  سمير م قلعه سنگي يا دژ  بهمن مي با شد .

         لستر نج : شهر برك ر ا قلعه كهن  بهمن قلمد اد  كرده ا ست  و ا ين قلعه د ر يك ما يلي جنوب شهر فرك قرا ر د ا رد  د ر ا ين صورت با  توجه به ا ين كه فرك د ر سه منزلي جنوب  خا وري دارا بگرد قرار د ا رد منطبق با قلعه سنگي سمير م نمي با شد اما در كتاب ا قليم پا ر س آمد ه ا ست    كه ا ين قلعه بين را ه كمه به سمير م د ر دَه كيلو متري جاد ه فرعي ا زده حنا قراردا رد و شامل يك قلعه سنگي بز رگي در با لاي كوه مرتفعي مي با شد .

د ر كمر ا ين كو ه كتيبه ا ي لا يقرا ء د يد ه مي شو د  و با لا ي كو ه د و حوض بز ر گي كه د ر سنگ كند ه شده بود وجود د ا شت  كه  گويا مخازن آب ساكنين قلعه بوده ا ست هر يك ا ز ا ين مخازن سنگي داراي 11 متر  و طول 30/4 متر عمق  و30/3   عمق و13 عدد  پله بود كه طول هر كد ا م ا ز پله ها 70  سا نتيمتر  وعرض آن ها  28 سا نتيمتر وبلندي هر يك 25 سا نتيمتر بود .در قله كو ه كه  به نام د ژ بهمن نا ميد ه مي شو د  بر روي 4 ستون  سنگي كه د ر چها ر طرف سطح فوقا ني كو ه قرار د ا رد  كتيبه هائي  بر جسته وگود نقر شد ه ا ست د ر صخره جنوب  شرقي د ر كنا ر سنگ نبشته ا ي  به خط پهلو ي  ساساني حو ضچه ا ي  كنده  شد ه  سنگ نبشته  به  خط پهلو ي د ر پنج سطر ود ر كنار آن چند  سنگ نبشته د يگر به خط عربي د يد ه مي شو د . د ر قله سنگي آثار وبقا ياي صنا يع د ستي به وفور مشا هده شده وبسياري ا ز ساكنين محل شاهد ا ستخر اج متعد د ا ين آثار ا ز د ل خا ك منطقه  بوده ا ند . اگر چه نزولا ت آ سماني وحوادث طبيعي سبب نا خوانا شد ن كتيبه ها وسنگ نبشته ها شده اند ولي يقينا با بذل توجه خاص پرده ا ز وا قعيت ها ي تاريخي محل بردا شته  خو ا هد شد . صرف نظر ا ز قله سنگي مرد م منطقه سمير م به  آ ثار تاريخي  متعلق  به ا ير ا ن  با ستان در نواحي د يگر منطقه ا زجمله تخت سليمان ا شا ره مي كنند كه ا ين  موضوع  برر سي ها ي جامع تري ر ا طلب مي نما يد . يكي ا ز آ ثار تاريخي  به د ست آمد ه د ر سمير م آ تشدان سنگي مربوط به عهد هخا منشيان است . كه حكايت از قد مت تاريخ وتحول در زند گي مرد م سمير م دارد . چنان كه پيشتر آ مد با توجه به كمبود منا بع و مآخذ  شرح  سوابق  و حوادث  و قد مت  سمير م د ر ا زمنه بسيار گذ شته كاري ، بس مشكل است ا ما شوا هد وقرائن و ا قوال چشم ا ند ا ز رو شني ر ا مي  گشا يد  كه  با  تلاش و اِ مد ا د علوم مرتبط يقينا مي توان به نتا يجي نائل آ مده  و ا بهامات سا يه ا فكنده بر ا ين قسمت ا ز تاريخ سمير م ر ا رو شن نمو د .                

 

 

بازگشت| معرفي شهرستان | ادارات و سازمانها | بازارچه | اخبار شهرستان | تلفن هاي ضروري| درمورد ما


2002. All rights reserved for Tarjomeh.com and Sepehr Rayaneh Semirom